ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld ten behoeve van Hoefsmederij Marcel van Roessel. De navolgende voorwaarden zijn de algemene voorwaarden die te allen tijde van toepassing zijn op alle werkzaamheden uitgevoerd door Hoefsmederij Van Roessel.

De Hoefsmid: In het navolgende wordt onder "hoefsmid" verstaan: [medewerkers van] Hoefsmederij Van Roessel, gevestigd te [5472 PV] Loosbroek aan de Voordonkseweg 1, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost Brabant onder nummer 16072658, nader te noemen "De Hoefsmid".

Opdrachtgever: In deze algemene voorwaarden wordt onder opdrachtgever verstaan, de met de Hoefsmid contracterende partij danwel een door de contracterende partij ingeschakelde gemachtigde hierna nader te noemen “ opdrachtgever”.

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

1.1 Alle aanbiedingen en opdrachten, alsmede de terzake gesloten overeenkomsten, waaronder die van koop en verkoop of aanneming van werk, alsook de aanvaarding en uitvoering daarvan, vinden plaats onder de toepasselijkheidverklaring van deze algemene voorwaarden.

1.2 De Hoefsmid kan mondeling, danwel telefonisch worden verzocht tot het uitvoeren van werkzaamheden. De overeenkomst tussen partijen komt in dat geval tot stand doordat De Hoefsmid (ter plaatse) bevestigt uitvoering te zullen geven aan de gewenste werkzaamheden. Op het moment dat De Hoefsmid daadwerkelijk uitvoering geeft aan de gewenste werkzaamheden wordt de opdrachtgever geacht bekend te zijn met onderhavige voorwaarden en deze te hebben aanvaard.

1.3 Indien tussen partijen reeds eerder een overeenkomst tot hoefsmeden en/of aanverwante werkzaamheden is overeengekomen, wordt opdrachtgever geacht bekend te zijn, en in te stemmen met onderhavige voorwaarden. Alle door de Hoefsmid gedane offertes of aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij de Hoefsmid schriftelijk eenduidig te kennen heeft gegeven dat het aanbod als een onherroepelijk aanbod dient te worden beschouwd.

1.4 Indien overeenkomsten de aanneming van werk betreffen, waaronder uitdrukkelijk begrepen de uitvoering door de Hoefsmid van hoefbeslag en/of -verzorging zal de overeenkomst steeds geacht worden een inspanningsverbintenis te zijn.

ARTIKEL 2. VERPLICHTNGEN VAN OPDRACHTGEVER

2.1 Opdrachtgever is gehouden De Hoefsmid tijdig alle informatie te verstrekken, waaronder begrepen medische informatie, welke voor De Hoefsmid voor een correcte uitvoering van de overeenkomst van belang is. Opdrachtgever staat in voor en draagt het (financiële) risico van de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan De Hoefsmid verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

2.2 Opdrachtgever zorgt er voor dat de Hoefsmid tijdig kan beschikken:

a. over de voor het uitvoeren van de werkzaamheden benodigde gegevens omtrent het paard, daaronder mede begrepen van belang zijnde gedragingen van het te behandelen dier, voldoende hulpkrachten en een veilige werkomgeving;

b. over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, en water. De kosten van het benodigde gas, water en elektra, alsmede voor alle andere bijkomstigheden zijn voor rekening van de opdrachtgever.

2.3 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de Hoefsmid zijn verstrekt heeft de Hoefsmid het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten -volgens de gebruikelijke tarieven van de Hoefsmid - bij opdrachtgever in rekening te brengen.

2.4 Opdrachtgever dient in persoon aanwezig te zijn ten tijde van de behandeling van het paard. Bij niet nakoming van dit artikel vervalt voor opdrachtgever al het recht op reclamatie op het uitgevoerde werk en alle daaruit voortvloeiende gevolgen daarvan.

2.5 Voor rekening van opdrachtgever zijn alle eventuele extra kosten en wel in het bijzonder de kosten verbandhoudende met de aard van het paard en/of de hoeven, danwel de werkplek en/of omstandigheden waar de werkzaamheden dienen plaats te vinden. Onder zodanige extra kosten vallen in ieder geval de kosten van dierenartsen indien assistentie door de Hoefsmid geraden wordt geacht.

2.6 De door de Hoefsmid opgegeven prijzen en tarieven zijn inclusief omzetbelasting en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen en tarieven gelden voor de in de opdrachtbevestiging/prijsopgave genoemde overeenkomst conform de opgegeven specificaties en de opgegeven periode(n). Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst schriftelijk een vaste prijs overeenkomen.

2.7 De Hoefsmid heeft te allen tijde het recht alle prijsverhogende factoren die zijn ontstaan na het doen uitbrengen van de prijsopgave danwel de totstandkoming van de overeenkomst aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

ARTIKEL 3: OPLEVERING

Oplevering van het door de Hoefsmid uitgevoerde werk zal geschieden door de gereedmelding door de Hoefsmid aan opdrachtgever, danwel aan diens gemachtigde. Oplevering kan ook geschieden door handelingen van de Hoefsmid waaruit redelijkerwijs het gereed zijn van het werk kan worden afgeleid.

ARTIKEL 4: GARANTIE / RECLAMATIES

4.1 Afwijkingen in kwaliteit en/of de hoedanigheid van het uitgevoerde werk, welke uit technisch oogpunt niet te vermijden zijn, danwel redelijkerwijs het gevolg zijn van omstandigheden welke voor rekening van opdrachtgever dienen te komen, waaronder onwillige paarden, gebreken aan hoeven of een kwalitatief onvoldoende [veilige] werkplek, leveren nimmer enige grond op voor, hetzij reclames, hetzij ontbinding van de betreffende overeenkomst aan de zijde van opdrachtgever.

4.2 De Hoefsmid staat niet in voor de geschiktheid van het uitgevoerde werk voor het doel waarvoor opdrachtgever deze bestemt, tenzij de Hoefsmid de geschiktheid voor de bestemde toepassing schriftelijk heeft gegarandeerd, of dit redelijkerwijs moet worden aangenomen.

4.3 Met inachtneming van de in dit artikel genoemde beperkingen staat de Hoefsmid in voor de deugdelijkheid van de door hem geleverde goederen en het voor de productie van deze goederen gebruikte materiaal, een en ander in die zin, dat door de Hoefsmid nimmer meer garantieverplichtingen worden aangegaan dan de garantieverplichtingen waartoe de leverancier van de betrokken goederen en/of materialen zich jegens de Hoefsmid verplicht heeft.

4.4 Indien herstel van uitgevoerde werkzaamheden noodzakelijk moet worden geacht, zulks ter beoordeling van de behandelend hoefsmid, dient ter zake steeds een afzonderlijke overeenkomst te worden gesloten. Het herstel geschiedt steeds voor rekening van opdrachtgever tenzij de Hoefsmid na bestudering van de gebreken in het werk, of het geleverde goed, schriftelijk zijn aansprakelijkheid op grond van enige garantieverplichting heeft erkend.

4.5 Gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige -behandeling en -onjuist onderhoud, of gebreken die zich voordoen na reparaties, behandeling of wijzigingen door derden of door opdrachtgever zelf, vallen buiten iedere garantie.

4.6 De garantie strekt zich nimmer verder uit dan tot het gratis leveren van nieuwe onderdelen, de Hoefsmid is dan ook nimmer aansprakelijk voor enige andere door opdrachtgever geleden schade, waaronder mede wordt verstaan letselschade en gevolgschade.

4.7 Reclamering ten aanzien van uitwendig waarneembare gebreken dient schriftelijk te geschieden uiterlijk bij de visuele keuring onmiddellijk na oplevering van het werk door de Hoefsmid, danwel -als geen keuring bij oplevering plaatsvindt- binnen 24 uren na oplevering, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak tegen de Hoefsmid terzake van die gebreken vervalt. De schriftelijk melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de klacht te omvatten, zodat de Hoefsmid in staat is adequaat te reageren. Reclames ten aanzien van reeds door opdrachtgever gebruikte of verwerkte goederen zijn niet mogelijk. De kosten van keuringen zijn steeds voor rekening van opdrachtgever.

4.8 Reclamering ten aanzien van uitwendig niet waarneembare gebreken dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf dagen na oplevering schriftelijk te geschieden, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak tegen de Hoefsmid ter zake van die gebreken vervalt.

4.9 Indien de Hoefsmid een klacht gegrond acht, is de Hoefsmid gerechtigd de betreffende overeenkomst opnieuw uit te voeren, danwel anderszins de klachten te (doen) verhelpen.

4.10 De Hoefsmid wordt altijd voldoende mogelijkheid geboden om de klacht te onderzoeken.

4.11 Opdrachtgever is niet bevoegd op enige aan de Hoefsmid toekomende som, ter voldoening aan een door de Hoefsmid toegezonden factuur of anderszins, enig bedrag wegens een door opdrachtgever gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

ARTIKEL 5: BETALING

5.1 Betaling dient te geschieden netto a contant onmiddellijk na oplevering danwel door betaling binnen 14 dagen na oplevering via facturering door De Hoefsmid, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij deelleveringen zal opdrachtgever deze, pro rato aan het geleverde, netto a contant danwel als afgesproken via facturering dienen te voldoen aan de Hoefsmid.

5.2 Indien er gerede twijfel bij de Hoefsmid bestaat omtrent de betalingscapaciteit van opdrachtgever, is de Hoefsmid bevoegd de overeengekomen bezorging van goederen, danwel de uitvoering van het werk uit te stellen, totdat opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft verschaft. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door de Hoefsmid als gevolg van enige hierdoor ontstane vertraging te lijden schade.

5.3 Voor alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke aanmaning of incassering en voorts alle overige kosten die direct of indirect het gevolg zijn van de niet- of niet volledige betaling door opdrachtgever zal opdrachtgever aansprakelijk worden gehouden.

ARTIKEL 6: AANSPRAKELIJKHEID

6.1 Onverminderd het gestelde in artikel 4 wordt door de Hoefsmid geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor schade aan door hem geleverde, ge- of vermaakte goederen en/of andere goederen, danwel andersoortige schade, waaronder letselschade bij het behandelde paard, welke direct of indirect oorzaak vinden in door of namens de Hoefsmid verrichtte handelingen.

6.2 Indien en voor zover ondanks het bepaalde in voornoemde leden op De Hoefsmid enige aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever in welke hoedanigheid en/of uit welken hoofde dan ook mocht blijken te rusten, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting), dat aan opdrachtgever in rekening is gebracht, of gebracht zou worden, voor de geleverde materialen/verrichte werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen met een maximum van € 2.500,=. Het voorgaande lijdt uitzondering in geval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van De Hoefsmid. Een reeks van samenhangende schadegevallen/gebeurtenissen geldt hierbij als één schadegeval/gebeurtenis.

6.3 Indien en voorzover de uitsluiting van de aansprakelijkheid voor schades in een individueel geval als onredelijk bezwarend moet worden beschouwd, dan wel om andere redenen rechtens ontoelaatbaar is, zal het uit te keren schadebedrag nimmer hoger zijn dan het bedrag waartoe de Hoefsmid zijn aansprakelijkheid heeft afgedekt middels een verzekeringsovereenkomst. Met betrekking tot al die voorvallen waarvan het risico redelijkerwijs niet door middel van een verzekeringsovereenkomst is af te dekken, accepteert de Hoefsmid geen aansprakelijkheid, tenzij deze voorvallen het gevolg zijn van opzet of grove schuld van de Hoefsmid.

6.4 De opdrachtgever(s) (en anderen die op zijn verzoek aanwezig zijn) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die is ontstaan aan (eigendommen (waaronder te verstaan dieren) van) de opdrachtnemer, het dier, de opdrachtgever en derden als gevolg van gedragingen van het dier welk in eigendom aan opdrachtgever of de derde toebehoren, alsmede voortvloeiend uit enige handeling van opdrachtgever en anderen die op zijn verzoek aanwezig zijn.

6.5 De opdrachtgever is voorts aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade aan (eigendommen (waaronder te verstaan dieren) van) de opdrachtgever, het dier, de opdrachtnemer of derden als gevolg van gebruik van ondeugdelijk materiaal danwel een ondeugdelijke werkplek welke wordt verzorgd door de opdrachtgever.

6.6 De opdrachtgever verklaart door het verlenen van de opdracht aan De Hoefsmid, dat men [W.A.] verzekerd is voor schade toegebracht door een dier dat aan hem/haar in eigendom toebehoort.

6.7 De Hoefsmid is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van door de opdrachtnemer onjuist verstrekte gegevens danwel voor schade als gevolg van niet [volledig] verstrekte informatie door opdrachtgever.

6.8 Opdrachtgever vrijwaart de Hoefsmid voor alle aanspraken ter zake schade van/aan derden die (mede) het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van opdrachtgever, een dier, of derden die op zijn verzoek aanwezig zijn.

ARTIKEL 7. TOEPASSELIJK RECHT

7.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen De Hoefsmid en opdrachtgever, daaronder begrepen aanbiedingen en prijsopgaves van de Hoefsmid is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

7.2 Alle geschillen die voortvloeien uit, danwel verband houden met de rechtsverhouding tussen De Hoefsmid en opdrachtgever, waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen De Hoefsmid zaakdoende is en waar vanuit de werkzaamheden zijn verricht, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.